СПЕЦІАЛЬНОСТІ

На базі основної школи (9 класів):

 • Коваль ручного  кування. Електрогазозварник.
 • Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах.
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
 • Агент з організації туризму. Адміністратор.
 • Машиніст тепловоза  . Слюсар з ремонту рухомого складу.
 • Радіомеханік з обслуговання та ремонту радіотелевезійної апаратури.
 • Верстатник широкого профілю. Водій автотранспортних засобів  (категорії « В»).
 • Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів  (категорії « В», «С»).
 • Оператор комп’ютерного набору. Адміністратор.
 • Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських  даних.
 • Оператор комп’ютерного набору. Агент з  організації туризму.
 • Оператор комп’ютерного набору. Касир "в банку".
 • Молодша медична сестра по догляду за хворими. Соціальний працівник.

 З повною середньою освітою (11 класів):

 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
 • Коваль ручного кування. Електрогазозварник.
 • Верстатник широкого профілю.
 • Агент з організації туризму. Адміністратор.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ у ДНЗ «Вище професійне училище №8 м. Стрия» на 2020 рік

І. Загальна частина

         1. Правила прийому до ДНЗ «ВПУ № 8 м. Стрия» розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом МОН від 14.05.2013 № 499, (із змінами) зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за               №823/23355 та Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

1.1. До ДНЗ «Вище професійне училище №8 м. Стрия» (ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

1.3. Особи без громадянства здобувають професійно (професійно-технічну) освіту в закладі освіти відповідно до чинного законодавства.

Особа, яку визнано біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

1.4. Обмеження при вступі до ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия»   допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, (відповідно до наказу МОН України від 30.05.2006 року № 419), а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України, Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників закладами професійної (професійно-технічної) освіти та за даними медичних довідок з висновками лікаря.

1.5. Обмеження в підготовці за віком вступників встановлюється з урахуванням строку навчання та мінімального віку осіб, яких приймають на роботу з конкретної професії згідно із законодавством.

1.6. Прийом громадян у заклад здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідно до свідоцтва про атестацію від 18.03.2008 р. серія РД № 000053 видане         Міністерством освіти і науки України, ліцензії про надання освітніх послуг підготовки з робітничих професій, професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації Міністерства освіти і науки, України АЕ № 527050 від 01.09. 2014 р. та згідно рішення про видачу ліцензії Акредитаційної комісії від 08.07.2014р.; протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014, № 2642л).      

1.7. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України на умовах державного замовлення або видатків обласного ( місцевого) бюджету на умовах регіонального замовлення.

1.8. Прийом громадян понад державне ( регіональне) замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1.Прийом до ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия» здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію керівник училища, який своїм наказом визначає і затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3.Правила прийому до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником ДНЗ «ВПУ №8 м.Стрия» за погодженням зі структурними підрозділами з питань професійної (професійно-технічної) освіти міських державних адміністрацій, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4.Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, наступного працевлаштування;

- організовує і координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання в училищі, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому та інформація про планові обсяги прийому до ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, буклети і  обумовлюють:

- перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

- перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань;

- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

- порядок роботи приймальної комісії (приймальна комісія працює:

з 9.00 год. до 18.00 год. вихідні субота, неділя)

- наявність місць в гуртожитку та умови їх надання.

- абітурієнти (вступники) проходять медичний огляд  на спеціальності, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору згідно складеного графіку.

2.6. Прийом документів на первинну професійну підготовку проводиться з 25 травня по 25 серпня поточного року. Прийом документів на перепідготовку, професійне (професійно-технічне) навчання та підвищення кваліфікації проводиться впродовж року відповідно до заяв юридичних та фізичних осіб.

ІІІ. Документи для вступу

3.1.Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «ВПУ №8 

м. Стрия» із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал)за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник», за результатами закінчення другого ступеня (для навчання на третьому ступені професійної (професійно-технічної) освіти оригінал або його завірену копію);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (086-У, оригінал або її завірену копію);

- 6 фотокарток розміром 3х4;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"), свідоцтво про народження – для 

осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних, особа надає приймальній комісії письмовий дозвіл відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2.Особи, які направляються на навчання підприємствами,     організаціями, установами, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3.Прийом документів завершується, як правило, не раніше ніж за п’ять днів до початку навчальних занять.

ІУ. Умови прийому

4.1.Прийом до ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди.

4.2.Співбесіда проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів відповідно до графіка, затвердженого приймальною комісією.

4.3.Здобувачі освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання за результатами оцінювання (не нижче семи балів з професійно-практичної підготовки).

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту".

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явились на співбесіду у зазначений розкладом час або отримали негативні результати, до участі у наступній співбесіді не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями, відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157"Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін, за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня за відповідними професіями;

- особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення співбесіди, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия» за рекомендованою або обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів співбесіди вступник повинен подати апеляцію до Апеляційної комісії в день проведення співбесіди.

Апеляція вступника щодо результатів співбесіди розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності вступника.

Апеляційна комісія виносить рішення щодо об’єктивності одержаних вступником результатів. Рішення відповідно до звернення вступника Апеляційна комісія доводить до відома голови приймальної комісії і вступника, який подав заяву.

5.5.Зарахування до ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия» здійснюється наказом керівника.

5.6. Після співбесіди зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти може супроводжуватись укладанням договору між закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного (регіонального) замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу закладу освіти.

5.7 Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного (регіонального) замовлення.

УІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2.Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу освіти. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли співбесіду. При невиконанні державного замовлення на прийом окремих професій ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия» може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані в училище, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з прийняття рішення приймальною комісією.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «Вище професійне училище № 8 м. Стрия» здійснюється Департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

Обговорено і схвалено на засіданні

педагогічної ради (Протокол № 2 від «10» жовтня2019 р)

День відкритих дверей(третій тур)

89645942 1802025309928659 5555516948718026752 o

6 березня 2020 року в ДНЗ «ВПУ№8 м. Стрия» проведено третій тур Дня відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів з шкіл Болехова, Міжріччя, Тисова, Гузіїва, Козаківки Болехівської міської ради Івано-Франківської області.89369845 1802025059928684 7733706451788496896 o

Відкритий урок

88175413 1426254340879132 7930168361965584384 n

05.03.2020 р. в ДНЗ "ВПУ N8 м.Стрия" Уляна Олександрівна Чопик, юрисконсульт, викладач предмета "Громадянська освіта", запросила колег на відкритий урок "Права людини у демократичному суспільстві" в групі N25 ("ОКН. Адміністратор").
Кожен урок Уляни Олександрівни - це творчий процес, в неї завжди можна перейняти корисний досвід, який є одним із найкращих серед досвідів освітян нашого навчального закладу.
На уроці Уляна Олександрівна якнайповніше розкрила методи, прийоми та засади своєї педагогічної майстерності, а також продемонструвала ті інноваційні технології, за якими вона працює.

87660727 1426254480879118 3484175039287263232 n

День відкритих дверей для учнів шкіл

DSC05792Щоб допомогти учням вірно визначитись з обраною професією 19 лютого у ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия» проведено День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів з шкіл Стрийського району
Училище гостинно відкрило свої двері. Для старшокласників проведена екскурсія кабінетами та майстернями, організовані майстер-класи з кожної професії.
День відкритих дверей став цікавим відкриттям для майбутніх випускників шкіл, які безумовно зроблять правильний вибір професії, який часто визначає весь життєвий шлях людини.DSC05792