СПЕЦІАЛЬНОСТІ

На базі основної школи (9 класів):

 • Коваль ручного  кування. Електрогазозварник.
 • Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах.
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
 • Агент з організації туризму. Адміністратор.
 • Машиніст тепловоза  . Слюсар з ремонту рухомого складу.
 • Радіомеханік з обслуговання та ремонту радіотелевезійної апаратури.
 • Верстатник широкого профілю. Водій автотранспортних засобів  (категорії « В»).
 • Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів  (категорії « В», «С»).
 • Оператор комп’ютерного набору. Адміністратор.
 • Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських  даних.
 • Оператор комп’ютерного набору. Агент з  організації туризму.
 • Оператор комп’ютерного набору. Касир "в банку".
 • Молодша медична сестра по догляду за хворими. Соціальний працівник.

 З повною середньою освітою (11 класів):

 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
 • Коваль ручного кування. Електрогазозварник.
 • Верстатник широкого профілю.
 • Агент з організації туризму. Адміністратор.

Правила прийому до ДНЗ «Вище професійне училище №8 м. Стрия» на 2021 рік

103943881 1892014434263079 3187957074463451203 o

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

у ДНЗ «Вище професійне училище №8 м. Стрия»

на 2021 рік

 

І. Загальна частина

          1.1. Правила прийому до  ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия» розроблені відповідно до Типових правил прийому до закладів  професійної (професійно-технічної)  освіти України, затверджених наказом МОН від 14.05.2013 № 499,  зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за  №823/23355 та Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», згідно із Законом № 2541-VІІІ від 06.09.2018.

1.2. До ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия», який має ліцензію на підготовку ( у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання. До ДНЗ «ВПУ №8  м. Стрия приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної)  освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності  судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия» здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

  Прийом громадян у ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия» здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідно до свідоцтва про атестацію від 18.03.2008 р. серія  РД  № 000053  видане         Міністерством освіти і науки України, ліцензії  про надання освітніх послуг підготовки з робітничих професій, професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації Міністерства освіти і науки,  України АЕ  № 527050 від 01.09. 2014 р. та згідно рішення про видачу ліцензії Акредитаційної комісії  від 08.07.2014р.; протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014, № 2642л). 

   1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України на умовах  державного замовлення або видатків обласного (місцевого) бюджету на умовах регіонального замовлення.

   1.7. Особливості прийому в училище осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб,  які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом МОН №560  (із змінами).

1.8. Особливості прийому до училища осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території  у Донецькій та Луганській областях, затвердженим наказом МОН №697 (із змінами).

ІІ. Приймальна комісія

2.1.  Прийом до ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия»  на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил, затверджуються директором ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия»  за погодженням з департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

-   організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, або спеціальності,  умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами,  працевлаштування після закінчення закладу освіти;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і  обумовлюють:

- перелік професій спеціальностей та спеціалізацій за ними  згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізації;

- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

-   форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;

- перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями)  та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення(співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання  знань, умінь та навичок;

- порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

-  порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години): приймальна комісія працює: з 9.00 год. до 18.00 год., вихідні - субота, неділя);

- наявність місць в гуртожитку та умови їх надання: гуртожиток надається безкоштовно усім бажаючим;

- абітурієнти (вступники) проходять медичний огляд  на спеціальності, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору згідно складеного графіку.

2.6. Строки проведення прийому на навчання: прийом документів на первинну професійну підготовку проводиться з 25 травня по 25 серпня поточного року. Прийом документів на перепідготовку, професійне (професійно-технічне) навчання та підвищення кваліфікації проводиться впродовж року відповідно до заяв юридичних та фізичних осіб.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до приймальної комісії ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия»  вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у закладі освіти другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти третього атестаційного рівня);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (086-У, оригінал або її завірену копію);

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні. 

Для обробки персональних даних, особа надає приймальній комісії письмовий дозвіл відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами,     організаціями,  додають  до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів завершується, як правило, не раніше ніж за п’ять днів до початку навчальних занять.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия»  проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

-   за рейтинговим списком вступників;

          -   за результатами  співбесіди;

          - за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;

          -  за результатами вступних випробовувань;

          - запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися  поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Співбесіда проводиться поетапно протягом усього періоду прийому :

документів відповідно до графіка, затвердженого приймальною комісією.

 4.3. Здобувачі освіти ДНЗ «ВПУ №8 м. Стрия», які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору за результатами оцінювання  (не нижче семи балів з професійно-практичної підготовки).

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту", згідно із Законом № 2541-VІІІ від 06.09.2018.

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явились на  конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору  не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з  інвалідністю в Україні";

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями, відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін, за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;

- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до  закладу професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);

- особи, які вступають до  закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення співбесіди, приймальна  комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за обраною формою здобуття освіти .

5.4. У разі  оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. Апеляція вступника щодо результатів співбесіди розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності вступника.

Апеляційна комісія виносить рішення щодо об’єктивності одержаних вступником результатів. Рішення відповідно до звернення вступника Апеляційна комісія доводить до відома голови приймальної комісії і вступника, який подав заяву.

5.5. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти  здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти  на навчання за рахунок  державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу професійної (професійно-технічної)  освіти. На звільнені місця може проводитися  зарахування  осіб,  що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.  При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей)  заклад професійної (професійно-технічної) освіти  може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані  до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до  занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «Вище професійне  училище № 8 м. Стрия» здійснюється Департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

Кваліфікаційні пробні роботи

20.10.20 р. в ДНЗ "Вище професійне училище N8 м. Стрия" учні групи N25 "Оператор комп'ютерного набору. Адміністратор" розпочали виконання кваліфікаційної пробної роботи, передбаченої освітньо-кваліфікаційною характеристикою та технологічними вимогами з професії "Оператор комп'ютерного набору" ІІ категорії

121784516 1625633307607900 8013215602789120150 o

Зустріч учнів з Юрієм Винником

   Зустріч учнів ДНЗ «ВПУ№8 м. Стрия» з Юрієм Винником – лейтенантом,заступником командира батареї, 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

0 02 0a f54b1c85ddbf121eda8f22cfc7cf2836c8e080628dfde63fd176718b280d1a6f full

День Покрови

      З метою виховання  в учнів патріотизму та правильного ставлення до історії Українського народу в ДНЗ «ВПУ№8 м. Стрия» відбулася святкова виховна година до Дня Покрови та Дня захисника України, свята Козацтва та 78-річниці створення  УПА. Це свято символізує зв’язок поколінь,невмирущість героїчних традицій нашого народу.

     Учні згадали про звитяги предків, які здобували  й відстоювали українську свободу та незалежність, а також героїв сьогодення-українських солдатів, які борються за нашу державу.

        З заключним словом виступив директор училища Никифорів В.Р.,згадав героїв міста Стрия та наших випускників училища, які загинули на Сході країни, захищаючи незалежність України.

     0 02 0a ba77eff80ccdec566c136d38c9ccc5afb139142ec809f0c9aa63455c5263908f full

Правопросвітницький захід

16 жовтня 2020року на базі ДНЗ «ВПУ№8 м. Стрия» заступник начальника Стрийського МРВ, старший лейтенант внутрішньої служби Олег Дулиш та фахівець сектору ювенальної пробації м. Львова Мар’яна Стецівка спільно з психологічною службою училища провели для учнів правопросвітницький захід з елементами відеолекторію на тему: «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх». 0 02 0a b307df8235d37f551057bb26acc6dadf13e4195ed35a4faca302db9f9acdd82b full